Je kratom legální? Vysvětlení právního postavení v roce 2024

Jaký je aktuální legální status kratomu v České republice v roce 2024? Máte zájem dozvědět se více o faktorech, které ovlivňují jeho legální postavení a důvodech, proč není tato rostlina považována za nelegální? Tento článek nabízí ucelený pohled na právní situaci kratomu, zahrnující legislativní, mezinárodní a ekonomické aspekty, které formují jeho současný status.

Faktory ovlivňující legální status

Stále oblíbenější kratomové produkty jsou v České republice v roce 2024 legální z několika klíčových důvodů.

1. Nedostatek legislativy

V České republice chybí specifická legislativa, která by se týkala kratomu. Tato rostlina není zařazena do seznamu kontrolovaných látek a ani do seznamu prekurzorů. To znamená, že držení, prodej nebo užívání kratomu není podle zákona považováno za ilegální.

2. Mezinárodní situace

Kratom není kontrolován ani Světovou zdravotnickou organizací (WHO), ani Mezinárodní komisí pro kontrolu drog (INCB). To posiluje argumenty pro jeho legalitu v České republice, protože neexistuje mezinárodní tlak na jeho regulaci.

3. Bezpečnost a zneužití

V České republice nejsou k dispozici dostatečné důkazy o škodlivosti kratomu, které by ospravedlňovaly jeho zákaz. Naopak, některé země zakázaly kratom kvůli obavám z možného zneužití a potenciálních zdravotních rizik.

4. Užitečnost kratomu

Existují argumenty hovořící pro užitečnost kratomu. Někteří lidé ho používají jako přírodní lék na úlevu od chronické bolesti, úzkostí a depresí. Také je známý svým potenciálem pomáhat lidem odvykat od závislosti na opioidech.

5. Ekonomické aspekty

Legalizace kratomu může přinést ekonomické výhody. Podporuje obchod a investice do pěstování a prodeje kratomu. Toto může vést k vytvoření nových pracovních míst a zvýšení daňových příjmů pro stát.

Takže, když to shrneme, kratom v České republice není zakázán hlavně kvůli nedostatku specifické legislativy a mezinárodních kontrol, omezeným důkazům o škodlivosti a uznání jeho potenciálních užitných vlastností. Toto všechno dohromady tvoří současnou situaci, ve které je možné kratom legálně nakupovat a užívat.

kratom legalita (1)

Vysvětlení českých zákonů

V České republice neexistuje žádný specifický zákon, který by se přímo zabýval kratomem. To znamená, že jeho status v právním systému je poněkud nejasný a vychází z kombinace faktorů:

Absence klasifikace: 

Kratom není zařazen do seznamu kontrolovaných látek ani do seznamu prekurzorů v Zákoně o návykových látkách (č. 65/2001 Sb.). To znamená, že jeho držení, prodej a užívání není z hlediska tohoto zákona protizákonné.

Obecné principy trestního práva: 

I když kratom není explicitně zakázán, stále podléhá obecným principům trestního práva. To znamená, že by mohlo dojít k trestnímu stíhání za aktivity s ním spojené, pokud by porušovaly jiné zákony, jako je trestní zákoník (č. 140/2013 Sb.). 

Například by mohlo dojít k obvinění z nedovoleného obchodování s látkami škodlivými zdraví (§ 228 trestního zákoníku) v případě prodeje kratomu nezletilým osobám nebo v případě falšování jeho složení.

Vyjádření orgánů činných v trestním řízení: 

Policie České republiky a Státní zastupitelství se ve svých stanoviscích shodují, že kratom není v České republice zakázán. Zároveň ale zdůrazňují, že jeho užívání a obchodování s ním s sebou nese určitá rizika a doporučují opatrnost.

Možné změny legislativy: 

Vzhledem k rostoucímu zájmu o kratom a jeho potenciálním rizikům se v České republice diskutuje o jeho případné regulaci. V roce 2021 Ministerstvo zdravotnictví ČR zadalo vypracování studie o kratomu, která by měla posoudit jeho bezpečnost a dopady na zdraví. Na základě této studie by mohlo dojít k zařazení kratomu do seznamu kontrolovaných látek nebo k zavedení jiných regulačních opatření.

Shrnutí

Souhrnně lze konstatovat, že kratom je v České republice v roce 2024 legální. Jeho legální status je dán absencí specifické legislativy, která by kratom zařadila mezi kontrolované látky, a také díky nedostatečným důkazům o jeho škodlivosti. 

Dále je důležité zmínit, že kratom není předmětem mezinárodního regulativního tlaku, což činí jeho legální postavení v České republice stabilním. Vzhledem k těmto okolnostem a potenciálním ekonomickým přínosům, které legalizace přináší, se zdá, že kratom zůstává legální a jeho budoucí regulace by měla být pečlivě zvážena. 

V případě, že by došlo k jeho regulaci, je klíčové zajistit, aby tato regulace reflektovala vědecké poznatky a reálné zkušenosti s užíváním této látky.

Zdroje: